പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.02695 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #4 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nur 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammed Marmaduke William Pickthall - en

[ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ] - النور 13

ഫലം n° #8 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nur 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Wahiduddin Khan - en

[ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ] - النور 13