അടയാളവാക്കുകൾ : 0; ഫലങ്ങള്‍ : 253; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.07049 സെ.
ഫലം n° #1 - At-Takathur 8
[ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ] - التكاثر 7
[ وَالْعَصْرِ ] - العصر 1


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 21 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takathur ( Competition) n° | 102 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 16 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #2 - At-Takathur 7
[ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ] - التكاثر 6
[ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ] - التكاثر 8


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takathur ( Competition) n° | 102 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 16 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #3 - At-Takathur 6
[ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ] - التكاثر 5
[ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ] - التكاثر 7


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 11 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takathur ( Competition) n° | 102 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 16 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #4 - At-Takathur 5
[ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ] - التكاثر 4
[ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ] - التكاثر 6


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takathur ( Competition) n° | 102 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 16 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #5 - At-Takathur 4
[ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ] - التكاثر 3
[ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ] - التكاثر 5


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takathur ( Competition) n° | 102 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 16 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #6 - At-Takathur 3
[ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ] - التكاثر 2
[ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ] - التكاثر 4


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takathur ( Competition) n° | 102 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 16 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #7 - Al-Balad 10
[ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ] - البلد 9
[ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ] - البلد 11


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 594 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Balad ( The City) n° | 90 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 35 ആയത്തുകള്‍ | 20
ഫലം n° #8 - Al-Balad 9
[ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ] - البلد 8
[ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ] - البلد 10


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 594 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Balad ( The City) n° | 90 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 35 ആയത്തുകള്‍ | 20
ഫലം n° #9 - Al-Balad 8
[ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ] - البلد 7
[ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ] - البلد 9


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 594 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Balad ( The City) n° | 90 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 35 ആയത്തുകള്‍ | 20
ഫലം n° #10 - Al-Mutaffifin 36
[ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ] - المطففين 35
[ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ] - الإنشقاق 1


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 589 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 24 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mutaffifin ( Defrauding) n° | 83 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 86 ആയത്തുകള്‍ | 36