അടയാളവാക്കുകൾ : 0; ഫലങ്ങള്‍ : 123; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.02685 സെ.
ഫലം n° #1 - Al-Kafirun 1
[ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ] - الكوثر 3
[ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ] - الكافرون 2


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 603 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Kafirun ( The Disbelievers) n° | 109 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 18 ആയത്തുകള്‍ | 6
ഫലം n° #2 - Al-Kawthar 1
[ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ] - الماعون 7
[ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ] - الكوثر 2


അധ്യായം: أركان الإسلام വിഷയം: الحج والعمرة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Kawthar ( Abundance) n° | 108 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 15 ആയത്തുകള്‍ | 3
ഫലം n° #3 - Al-Humaza 5
[ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ] - الهمزة 4
[ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ] - الهمزة 6


അധ്യായം: الإنسان والموت വിഷയം: غيبيات الإنسان ഉപവിഷയം: الفؤاد
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 32 ആയത്തുകള്‍ | 9
ഫലം n° #4 - Al-Humaza 2
[ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ] - الهمزة 1
[ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ] - الهمزة 3


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: البخل والشح
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 32 ആയത്തുകള്‍ | 9
ഫലം n° #5 - Al-Qaria 8
[ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ] - القارعة 7
[ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ] - القارعة 9


അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: النار ഉപവിഷയം: الأعمال التي توجب دخول النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qaria ( The Calamity) n° | 101 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 30 ആയത്തുകള്‍ | 11
ഫലം n° #6 - Az-Zalzala 4
[ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ] - الزلزلة 3
[ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ] - الزلزلة 5


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 599 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Az-Zalzala ( The earthquake) n° | 99 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 93 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #7 - Az-Zalzala 3
[ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ] - الزلزلة 2
[ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ] - الزلزلة 4


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 599 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Az-Zalzala ( The earthquake) n° | 99 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 93 ആയത്തുകള്‍ | 8
ഫലം n° #8 - Ad-Dhuha 11
[ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ] - الضحى 10
[ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ] - الشرح 1


അധ്യായം: شعب الإيمان വിഷയം: شكر الله تعالى
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 596 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ad-Dhuha ( The morning hours) n° | 93 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 11 ആയത്തുകള്‍ | 11
ഫലം n° #9 - Ad-Dhuha 6
[ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ] - الضحى 5
[ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ] - الضحى 7


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 596 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ad-Dhuha ( The morning hours) n° | 93 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 11 ആയത്തുകള്‍ | 11
ഫലം n° #10 - Al-Lail 14
[ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ] - الليل 13
[ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ] - الليل 15


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 595 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Lail ( The night) n° | 92 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 9 ആയത്തുകള്‍ | 21