അടയാളവാക്കുകൾ : 1; ഫലങ്ങള്‍ : 520; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.03227 സെ.
വാക്കുകള്‍ 1 ولا
സംഭവങ്ങള്‍ 658
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 658
ആയത്തുകള്‍ 520
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 وَلَا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 4 ولا لا أولا أفلا
ഫലം n° #21 - Al-Mursalat 36
[ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ] - المرسلات 35
[ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ] - المرسلات 37


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 581 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50
ഫലം n° #22 - Al-Qiyama 31
[ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ] - القيامة 30
[ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ] - القيامة 32


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 578 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qiyama ( The rising of the dead) n° | 75 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 31 ആയത്തുകള്‍ | 40
ഫലം n° #23 - Al-Qiyama 2
[ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ] - القيامة 1
[ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ] - القيامة 3


അധ്യായം: الإنسان والموت വിഷയം: غيبيات الإنسان ഉപവിഷയം: النفس
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 577 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qiyama ( The rising of the dead) n° | 75 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 31 ആയത്തുകള്‍ | 40
ഫലം n° #24 - Al-Muddathir 28
[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ] - المدثر 27
[ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ] - المدثر 29


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 576 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56
ഫലം n° #25 - Al-Maarij 10
[ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ] - المعارج 9
[ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ] - المعارج 11


അധ്യായം: أركان الإيمان വിഷയം: صفة الحشر والموقف
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 568 ഹിസ്ബ് | 57 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Maarij ( The Ascending stairways) n° | 70 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 79 ആയത്തുകള്‍ | 44
ഫലം n° #26 - Al-Waqi'a 44
[ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ] - الواقعة 43
[ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ] - الواقعة 45


അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: النار ഉപവിഷയം: الأعمال التي توجب دخول النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 535 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Waqi'a ( The Event) n° | 56 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 46 ആയത്തുകള്‍ | 96
ഫലം n° #27 - Al-Waqi'a 33
[ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ] - الواقعة 32
[ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ] - الواقعة 34


അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: الجنة ഉപവിഷയം: الجنة وعمل أهلها
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 535 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Waqi'a ( The Event) n° | 56 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 46 ആയത്തുകള്‍ | 96
ഫലം n° #28 - Ash-Shu'araa 151
[ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ] - الشعراء 150
[ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ] - الشعراء 152


അധ്യായം: التاريخ والقصص القرآني വിഷയം: قوم ثمود
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 373 ഹിസ്ബ് | 38 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
ഫലം n° #29 - Ash-Shu'araa 87
[ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ] - الشعراء 86
[ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ] - الشعراء 88


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 371 ഹിസ്ബ് | 37 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
ഫലം n° #30 - Al-Hijr 69
[ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ] - الحجر 68
[ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ] - الحجر 70


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 265 ഹിസ്ബ് | 27 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 14 മന്‍സില്‍ | 3 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Hijr ( The Stoneland) n° | 15 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 54 ആയത്തുകള്‍ | 99